Umělecko-historická sbírka

Sbírky muzea Retz v bývalé budově měšťanského špitálu zahrnují celou řadu exponátů včetně zbraní, uměleckých předmětů a také kompletně zařízený pokoj ve stylu biedermaier v prostorách historické radnice (tzv. Puntschertův pokoj). Muzeum Retz bylo oficiálně založeno v roce 1833 jako tzv. „Antikenkammer – Sbírka starožitností“ po reorganizaci tehdejší „městské zbrojnice“ ( Historie muzea) a patří tak jedněm z nejstarších muzejí v Rakousku.

Rozsáhlé sbírky zahrnují předměty měšťanského života, za zmínku stojí sbírka historických zbraní, sbírka hudebních nástrojů (Lisztovo křídlo), sbírka čepců a portrétů měšťanů a jejich chotí z období 17. století.

Exponáty jsou zařazeny v lokálním a regionálním kontextu a zahrnují období od 16. do 20. století. Hlavní část sbírky se věnuje 19. století.

Okruhy sběratelské činnosti: Nábytek/ sochy/ obrazy/ lidová zbožnost/ liturgická roucha – paramenta a měřicí přístroje/památeční a upomínkové předměty/ kroje a kultura stolování/ textílie a rukodělná tvroba/ kuchyně a domácnost/ medaile a vyznamenání/ politika, revoluce, války/ zbraně/ řemesla/ státní správa a instituce

Samostatnou sbírku (původně s vlastní katalogizací) tvoří exponáty věnované první světové válce (od Karla Mößmera) a zahrnují cca 1200 předmětů. Z měnší části je sbírka tvořena zbraněmi, municí aj., hlavní část zahrnuje obrazy, fotografie, osobní zápisky, listiny, polní dopisy, razítka, vzpomínkové obrázky, pohlednice, letáky, plakáty, referáty, práce vojenských zajatců, odznaky, pokrývky hlavy, části uniforem, výstavní modely, almanachy, losy válečné loterie, skladné, ex libris, uzavírací nálepky, paragon od darů, známky, sběratelské krabičky atd.

 

Prehistorická sbírka

Historie archeologické sbírky v Muzeu Retz

Kdo byl prvním sběratelem archeologických exponátů, které se dnes nachází v Muzeu Retz, dnes již patrně nezjistíme, ale dle údajů pana Goldgrubera, který působil od roku 1886 v muzeu, se za jeho éry kromě několika mamutích kosterních pozůstatků žádné pravěké exponáty nenacházely. První datované archeologické nálezy pochází z roku 1870 z archeologického průzkumu spojeného s budováním Severozápadní železniční dráhy. Ačkoli byly objevené nádoby a kosterní pozůstatky po prozkoumání vráceny do nalezišť, vyvolal archeologický průzkum u obyvatel Retzu velký zájem.

Na podnět městského sekretáře Puntscherta byla v roce 1872 prozkoumán i pověstmi opředená hora “Gupferte Berg” v obci Unternalb. Během archeologického průzkumu však nebylo nalezeno bohaté pohřební místo, jak všichni očekávali, ale pouze pozůstatky středověkého dřevěného opevnění. V areálu bývalé cihelny Schwach (jihovýchodně od města Retz) prováděl v roce 1889 vykopávky malíř a korespondent c.k. centrální komise pro ochranu památek, Ignaz Spöttl. Na tomto nalezišti objevil učitel základní školy, Hubert Zwirner, zásobní jámy a hroby z období mladšího neolitu a halštatského období. Z tohoto nejstaršího zkoumání se však žádné exponáty v Muzeu Retz nenachází, stejně tak není součástí sbírek muzea ani archeologická sbírka učitele Ludwiga Mattuly z obce Unterretzbach, obsahující nálezy z okolí Retzu kolem roku 1927, neboť byla prodána Muzeu Hollabrunn.

První archeologické exponáty získalo Muzeum Retz patrně v období 1886 – 1890. Bohužel k této události chybí dobové zápisy. Když v roce 1890 převzal vedení muzea starosta a obchodník, Alois Richter, podporován učitelem Hubertem Zwirnerem, byly nabyty nebo zapůjčeny četné pravěké exponáty. Pod vedením starosty a velkoobchodníka s vínem, Karla Mößmera (1907/1913-1934), byly v Muzeu Retz vystaveny další archeologické nálezy a postupně se rozrůstající množství exponátů bylo v roce 1926 zatříděno a katalogizováno díky Dr. Leonhardu Franzovi.

V době působení Alexandera Sackla jako kustoda Muzea Retz (od roku 1934) byly objeveny další náleziště jako například zbytky germánského osídlení na hoře Galgenberg nebo stopy osídlení a hroby z mladší doby kamenné v obci Unternalb. Výzkum prováděný z části doktorem Beningerem a z části Alexaderem Sackelem zahrnoval i západní areál bývalé cihelny Schwach. Nejmladší výzkumy vychází z práce archeologa Huberta Nutze, pocházejícího z Retzu, který vedl archeologický průzkum 1988/89 v areálu Althofu a v roce 1990 v karneru retzského farního kostela.V rámci své diplomové práce se zabýval také pravěkými nálezy z území původního Retzského moře.

Aktuálně jsou archeologické sbírky v procesu inventarizace, kterou provádí Lukas J. Kerbler a připravuje pro znovuvystavení v rámci stálé expozice

 

Adopce exponátů

Z důvodu neexistence rozpočtu pro restauraci sbírek uvítáme donátory a mecenáře, kteří by se chtěli stát patrony konkrétních exponátů a převzali náklady za jejich restaurování.

Železné nože a prsteny z období halštatského nalezené v Retzu potřebují nutně zrestaurovat. Archeolog Lukas J. Kerbler, BA a Ludwig Nendwich, kteří převzali náklady restaurování těchto předmětů se těší z podařeného díla.