Městské sbírky

V bývalé budově špitálního kostela se nachází část rozsáhlé sbírky věnující se měšťanské kultuře Retzu v 19. stol. Vystaveny jsou hodinky, zlatý čepec, vějíře, části oblečení, rukodělná tvorba, nádobí (mezi jinými produkce z Vranova nad Dyjí), sklo z období biedermeieru, kolorované hrací karty od Jeronýma Löschenkohla z roku 1800, různé pohledy na město a portréty měšťanů a jejich chotí.

Mimořádná pozornost této expozice je věnována sbírce hudebních nástrojů, která odkazuje na hudební život  obyvatel Retzu v období 19. stol. Jedním z nejzajímavějších exponátů je klavírní křídlo zvané „Lisztovo křídlo“, které patřilo retzské pianistce a žačce Ference Liszta, Antonii Raab, a které vždy zaujímá čestné místo v programu koncertů konaných v muzeu.

V přilehlých místnostech se nachází převážně chronologicky seřazená výstava předmětů z různorodých dějinných etap města Retz počínaje pravěkem. K vidění jsou zde: zbraně, listiny, plány, části uniforem a výzbroje, četné knihy a rukopisy. Pozornost návštěvníků si zaslouží jedinečný model města Retz, který ho zobrazuje kolem roku 1740 (vyroben 1970), a model větrného mlýna. Nově ztvárněná část pravěké expozice je věnována historii „Retzského moře“ (až po současnost), z jehož okolí se pochází většina exponátů.

 

Jihomoravská galerie

V prvním patře budovy měšťanského špitálu se nachází sbírky Jihomoravské galerie. Její zakladatel, Dr. Hellmut Bornemann, během své celoživotní sběratelské činnosti shromáždil rozsáhlou kolekci děl umělců a motivů jižní Moravy, která byla umístěna do tohoto nově zrekontruovaného prostoru v roce 2004.

Množství obrazů a grafik ukazuje region a jeho obyvatele v průběhu minulých století až do první poloviny 20.stol. Sbírka zahrnuje olejomalby, akvarely, lepty, kresby a plastiky, historické mapy a dokumenty a návštěvníkovi nabízí vhled do tehdejší geopolitické situace na jihu Moravy. Za klíčová lze označit díla Antona Brudera, Hugo Lederera, Alexandra Pocka, Othmara Ruzicky, Maxe Scherera, Rudolfa Zimy a dalších umělců.

V místech, kde se v minulosti nacházela pracovna městského písaře, je dnes k vidění vitrína, která připomíná kronikáře Josefa C. Puntscherta. Busta v nadživotní velikosti zobrazuje spisovatele Charlese Sealsfielda, vlastním jménem Karla Postla, pocházejícího z Popic.

 

Tématické výstavy

Znojemský oltář

V sále určeném pro tématické výstavy je až do 26. října 2014 k vidění fotoreprodukce tzv. Znojemského oltáře, který pochází z 15. století a v roce 1825 byl znojemskou radou darován císaři. Originál znojemského oltáře je k vidění v Galerii Belvedere ve Vídni.

Velikonoce 2013 až 26. říjen 2014, výstavní prostory Jihomoravské galerie

 

Malíř Alexander Pock

Znojemský  malíř a absolvent umělecké školy Wiener Kunstakademie, Alexander Pock (1871-1950), patřil k nejznámějším a nejobdivovanějším malířům koní a armády celé rakousko-uherské monarchie. V průběhu první světové války působil jako malíř válečných scén v c. k. válečném tiskovém oddělení.

5. duben až 26. říjen, Jihomoravská galerie

 

27 oblastních jednotek hasičů v okrese Hollabrunn

U příležitosti "Landesfeuerwehrbewerbe" v Retzu přispívá 27 oblastních jednotek  hasičů v okrese Hollabrunn k výstavě o své vlastní historii starými stroji, pamětními fotografiemi a dobovými záznamy.

5. duben až 26. říjen 2014, Výstavní prostor pro mimořádné výstavy

 

Moře v Retzu od pravěku do dnešních dnů (doplnění stálé expozice)

Pravěká sbírka Retzu, sběratelé v kontextu doby

Zajištění a v roce 2013 zahájená inventarizace doposud nevystavených archiválií ukázaly, že se ve městě Retz nachází velmi zajímavé exponáty z období pravěku a středověku. Tyto předměty mají sloužit jako doplnění stálých expozic. Jedná se o exponáty nalezené v okolí města Retz datované do období neolitu, doby bronzové a železné a předměty z období středověku, část z nich je zařazena do umělecko-historického kontextu vzniku prvních sbírek. Jako doplnění této části expozice jsou použity originály grafik nálezů  (ze sbírky Muzea Retz), dokumenty a fotografie z městkého archivu a přírodovědné exponáty.

Od konce dubna 2014

 

Retz v průběhu první světové války

Tato malá regionální výstava je integrována do stálé expozice muzea v části věnované měšťanskému životu v Retzu v 19.století. Ve smyslu konce „dlouhého 19.století“ skrze první světovou válku vytváří tato výstava ostrý kontrast dosavadního ztvárnění měšťanské idyly a odhaluje brzký konec této epochy. Témata této výstavy se dotýkají následujícíh oblastí: ozdravovny pro válečné raněné, problematika místního hospodářství v době války, vojenská byrokracie, sbírky pamětí a předmětů z pozůstalostí. Výstavu tvoří předměty vlastní válečné sbírky muzea a předměty z Městského archivu Retz.

28. června  až 26. října 2014