Bonum opus: Premonstráti v Louce (1190-1784)

Jihomoravské muzeum ve Znojmě jako regionální muzeum v roce 2020 připomímá významná výročí - 900 let od založení premonstrátského řádu a 830 let od založení kláštera v Louce. Tento řád působil a působí v obou zemích a byl významným centrem regionu - příhraničí. Cílem projektu je získání poznatků, informací, soupis dochovaných dokladů a dalších výstupů na obou stranách partnerů, které budou zachyceny na výstavě i formou doprovodné publikace.

Partnery projektu jsou Museum Retz - Förderverein a Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko –Česká republika, v rámci programu INTERRREG V-A Rakousko – Česká republika a finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je realizován v období 11/2019 – 2/2021. Max. výše spolufinancování projektu je 23.525,87 EUR. 

 

Tradiční strava v příhraničí

2014 nový přeshraniční projekt ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo:

 

Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí

Spolupráce na projektu s Jihomoravským Muzeem Znojmo

V rámci tohoto přeshraničního projektu byla vydána brožura „Hrady a zámky v Podyjí“, která má 2 části – textovou a obrazovou.

 

Obnova a sanace depozitářů

Projekt 2013 – 2015

V rámci pilotního projektu „Poklady ve výkladních skříních – kvalita muzejních sbírek do popředí v regionálních muzeích Dolního Rakouska“, podporovaného odborem Umění a kultury Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska a spolufinancovaného BMUKK byla v roce 2013 zahájena sanace a konstrukční zpřístupnění nových prostor určených pro depozitáře, aby byla zajištěna možnost dlouhodobého odborného skladování. Exponáty byly doposud uchovávány v různých prostorách městských budov, proto bylo velmi složité připravit adekvátní skladovací podmínky. V nových depozitářích budou umístěny vedle hlavních exponátů a sbírek uměleckých děl i rozměrné exponáty.

 

Katalogizační a inventarizační projekty

Inventarizace pravěkých exponátů 2013 - 2015

Do projektu, který počítá i se stavebními úpravami a sanací objektu, je zahrnut i záměr zabezpečení a zdokumentování pravěkých exponátů. Nejprve byla v prvním kvartále roku 2013 provedena inventarizace a katalogizace části vystavených pravěkých exponátů, zároveň bylo započato s jejich inventarizací na imdas pro (databáze sloužící k odborné dokumentaci muzejních exponátů, která byla vyvinuta v Joanneum Research, Graz) a která má do budoucna zahrnovat i obsáhlé exponáty doposud nevystavené.

Inventarizace umělecko-historických exponátů 2011 – 2015

S inventarizací umělecko-historických exponátů bylo započato v roce 2011 za finanční podpory Dolního Rakouska a BMUKK, města Retz a darů; inventarizace se provádí na imdas pro. Tento projekt bude ukončen v roce 2015. Z důvodu válečných událostí docházelo v průběhu posledních 180 let ke stále větším nejasnostem s inventarizací exponátů. V nedávné době byla alespoň zaevidována jejich část, neboť starší inventarizační čísla na exponátech se částečně ztratila nebo nejsou čitelná. Díky inventarizačnímu projektu, jehož součástí je i sestavení databáze exponátů, budou všechny předměty zpřístupněny a následovat bude také kontrola jejich stavu.