2014 nový přeshraniční projekt ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo:

Tradiční strava v příhraničí

 

Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí, spolupráce na projektu s Jihomoravským Muzeem Znojmo

V rámci tohoto přeshraničního projektu byla vydána brožura „Hrady a zámky v Podyjí“, která má 2 části – textovou a obrazovou.

 

Obnova a sanace depozitářů

Projekt 2013 – 2015

V rámci pilotního projektu „Poklady ve výkladních skříních – kvalita muzejních sbírek do popředí v regionálních muzeích Dolního Rakouska“, podporovaného odborem Umění a kultury Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska a spolufinancovaného BMUKK byla v roce 2013 zahájena sanace a konstrukční zpřístupnění nových prostor určených pro depozitáře, aby byla zajištěna možnost dlouhodobého odborného skladování. Exponáty byly doposud uchovávány v různých prostorách městských budov, proto bylo velmi složité připravit adekvátní skladovací podmínky. V nových depozitářích budou umístěny vedle hlavních exponátů a sbírek uměleckých děl i rozměrné exponáty.

 

Katalogizační a inventarizační projekty

 

Inventarizace pravěkých exponátů 2013 - 2015

Do projektu, který počítá i se stavebními úpravami a sanací objektu, je zahrnut i záměr zabezpečení a zdokumentování pravěkých exponátů. Nejprve byla v prvním kvartále roku 2013 provedena inventarizace a katalogizace části vystavených pravěkých exponátů, zároveň bylo započato s jejich inventarizací na imdas pro (databáze sloužící k odborné dokumentaci muzejních exponátů, která byla vyvinuta v Joanneum Research, Graz) a která má do budoucna zahrnovat i obsáhlé exponáty doposud nevystavené.

 

Inventarizace umělecko-historických exponátů 2011 – 2015

S inventarizací umělecko-historických exponátů bylo započato v roce 2011 za finanční podpory Dolního Rakouska a BMUKK, města Retz a darů; inventarizace se provádí na imdas pro. Tento projekt bude ukončen v roce 2015. Z důvodu válečných událostí docházelo v průběhu posledních 180 let ke stále větším nejasnostem s inventarizací exponátů. V nedávné době byla alespoň zaevidována jejich část, neboť starší inventarizační čísla na exponátech se částečně ztratila nebo nejsou čitelná. Díky inventarizačnímu projektu, jehož součástí je i sestavení databáze exponátů, budou všechny předměty zpřístupněny a následovat bude také kontrola jejich stavu.